Szukaj

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterWizyty od 08.01.202039344

DKE PDF Drukuj Email

 

DOLNOŚLĄSKI KLUB EKOLOGICZNY


jest kontynuatorem działalności Okręgu Dolnośląskiego PKE

Dolnośląski Klub Ekologiczny zarejestrowany został w listopadzie 2012 roku pod nr KRS 0000439192, jako stowarzyszenie, którego terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą Wrocław. Organami statutowymi DKE są Zarząd  i Komisja Rewizyjna, których skład osobowy wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków na okres 3-letniej kadencji. Podstawą funkcjonowania DKE jest Statut Stowarzyszenia, uchwalany przez Walne Zebranie Członków  Klubu. Bieżącą działalnością statutową zajmuje się Zarząd.

Celem działań DKE jest?

ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, poprawa jakości środowiska życia człowieka, promocja ekologii oraz edukacja ekologiczna,  działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

 

Formy działania jakimi posługuje się Klub, to przede wszystkim: projekty edukacyjne, organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, konsultacje, opiniowanie i doradztwo, interwencje oraz udział w  postępowaniach administracyjnych, prowadzenie lokalnych akcji i kampanii, wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, ulotek, broszur, książek, materiałów konferencyjnych, wydawanie biuletynu ekologicznego, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.

DKE jest członkiem: Koalicji Klimatycznej, Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu i Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

 

Nasza historia ?.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980r., w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarności, jako niezależna organizacja ekologiczna. Był pierwszą, w bloku państw socjalistycznych, pozarządową organizacją ekologiczną otwarcie sprzeciwiającą się eksploatacyjnemu traktowaniu środowiska - jako dobra niczyjego, stanowiącego jedynie bazę materiałową dla gospodarki kraju, degradacji środowiska w stopniu zagrażającym zdrowiu i życiu mieszkańców oraz utajnieniu informacji o stanie środowiska.

Klub, jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju i przez wiele lat zabiegał o jej realizację. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Za podstawę swego działania Klub przyjął zapisy Konstytucji RP dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję genewską.

W początkowym okresie istnienia organizacji, działania Klubu skierowane były na przełamanie bariery cenzury i państwowego monopolu na prawdę o stanie środowiska, ujawnienie zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia ludzi i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowo-eneregtycznego i uciążliwych zakładów produkcyjnych. Podejmowaliśmy działania interwencyjne w sprawach likwidacji uciążliwego oddziaływania przemysłu na środowisko i zdrowie ludzi, nadmiernego ingerowania w środowisko (m.in. regulacje rzek, melioracje, wyrąb zupełny lasów) i jego zanieczyszczania (m.in. składowiska odpadów, zrzuty ścieków) oraz zapewnienia godziwych warunków życia ludziom (m.in. ochrona ujęć wody pitnej, walka z hałasem).

Wiele wysiłku poświęciliśmy: zagadnieniom związanym z odpadami, energetyką jądrową, problemom zanieczyszczeń komunikacyjnych i transgranicznych, ochronie parków narodowych i obszarów chronionych, podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i decydentów oraz zmianie zachowań na proekologiczne - prowadząc różne programy edukacyjne, kampanie i akcje.

ZG PKE zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000085480

PKE jest członkiem międzynarodowych organizacji:

  • Przyjaciół Ziemi (Friends of the Earth In ternational FOE-I),
  • Światowej Unii Ochrony Przyrody (The World Conservation Union ? IUCN)
  • Międzynarodowego Centrum Więzi Środowiskowej (Environmental Liaison Center International ? ELCI).

 

Misją Klubu jest poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz zdrowia człowieka.

 

Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski powstał w latach 1980-81. Obszarem działania Okręgu Dolnośląskiego jest województwo dolnośląskie i opolskie. Członkowie Klubu skupieni są w 21 Kołach PKE, działających na terenie Okręgu. Organami statutowymi Okręgu są Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, których skład osobowy wybierany jest na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Kół Okręgu na okres 3-letniej kadencji. Podstawą funkcjonowania Klubu jest Statut Polskiego Klubu Ekologicznego, uchwalany przez Walny Zjazd Członków Klubu. Bieżącą działalność administracyjną prowadzi Biuro Zarządu Okręgu, działalnością statutową zajmują się Koła i Zarząd Okręgu.