.
m15.jpg (857 bytes)
.


POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - OKR?G DOLNO?L?SKI
Biuro przy ul. Czerownego Krzy?a 2-4, Wroc?aw
czynne jest we wtorki i czwartki
w godzinach od 15.30 do 18.30


        


* * *

OD KLIMATU DO ENERGIIPolski Klub Ekologiczny - Okr?g Dolno?l?ski zaprasza na na spotkania dyskusyjne w ramach cyklu „Od Klimatu do Energii” w ?rody, w budynku NOT-u (ul. J. Pi?sudskiego 74), sala nr 114, pocz?tek godzina 17,00.


Program spotka?:

23.02.2011 - Zobowi?zania UE i Polski wobec zmian klimatycznych, dr in?. Aureliusz Mik?aszewski, Prezes OD PKE

2.03.2011 - Zmiany klimatu – obserwacje ze Spitsbergenu, dr Jan Klementowski, Uniwersytet Wroc?awski

9.03.2011 - Adaptacja do zmian klimatu, dr hab. Krzysztof Miga?a, Uniwersytet Wroc?awski

16.03.2011 - Dom pasywny – co to takiego, dr in?. arch. Mi?osz Lipi?ski, Biuro Projektowe Lipi?ski Domy

23.03.2011 - Proste sposoby oszcz?dzania energii i wynikaj?ce z nich korzy?ci ekonomiczne, dr in?. Aureliusz Mik?aszewski, Prezes OD PKE

30.03.2011 - Efektywno?? energetyczna budynków, prof. Henryk Nowak, Politechnika Wroc?awska

6.04.2011 - Wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii, mgr in?. Piotr Mary?ski, Econergia, cz?onek Dolno?l?skiego Klastra Energii Odnawialnej

13.04.2011 - Energetyka rozproszona – rozwi?zania przysz?o?ciowe, dr in?. Aureliusz Mik?aszewski, Prezes OD PKE

Na zako?czenie spotkania przewidujemy czas na pytania i dyskusj? na tematy poruszane w referacie. (Okr?g Mazowiecki PKE).

ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Prezes Zarz?du OD PKE
Aureliusz Mik?aszewski


Cykl prelekcji realizowany jest w ramach grantu „Od Klimatu do Energii”, dofinansowanego przez Koalicje Klimatyczn?


* * *VII EDYCJA PROJEKTU 50/50
– BEZINWESTYCJNE OSZCZEDZANIE ENERGII W SZKO?ACHCel projektu


Podstawowym celem projektu 50/50 jest zmniejszenie zu?ycia energii oraz wody w szko?ach o 5-10 % w skali rocznej. Równie wa?nym celem jest popularyzacja ?wiadomego, oszcz?dnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w budynkach szkolnych poprzez praktyczne dzia?ania uczniów. Dzi?ki zmianie zachowa? uczniów i wdro?eniu prawid?owych nawyków, kszta?tuje si? ?wiadomo?? ekologiczn? m?odzie?y. Szkolenia i seminaria przygotowywane przez PKE-OD, jak i dzia?ania podejmowane przez szko?y maj? uczuli? m?odzie? na ró?ne problemy ekologiczne, a udzia? w dzia?aniach szko?y i konkursach - wyzwoli? ich inicjatyw? i kreatywno??. Ograniczenie zu?ycia energii daje efekt ekologiczny w postaci zmniejszania obci??ania ?rodowiska emisjami gazów cieplarnianych, a z drugiej strony efekt finansowy – mniejsze rachunki za energi?.

        

Przebieg projektu

W roku szkolnym 2010-2011, w ramach Projektu 50/50 na obszarze Wroc?awia realizowany jest program edukacyjny pn. Edukacja ekologiczna dzieci i m?odzie?y „Oszcz?dzaj energi? – to si? op?aca”, wspierany finansowo przez Urz?d Miejski Wroc?awia.

Uczestniczy w nim 18 placówek edukacyjnych; tj. 8 przedszkoli, 7 szkó? podstawowych i 3 gimnazja. Ka?d? placówk? reprezentuj?: przedstawiciel administracji szkolnej, nauczyciel i oko?o 10-osobowa grupa uczniów, tworz?c tzw. grup? energetyczn?.

Organizowane s? spotkania edukacyjne dla grup energetycznych, na których dzieci i m?odzie? mog? wys?ucha? prelekcji na aktualne tematy energetyczne oraz pozna? sposoby zachowa? ograniczaj?cych zu?ycie wody, energii elektrycznej i cieplnej. Podczas spotka? edukacyjnych przeprowadzane s? do?wiadczenia i pokazy chemiczne, w których aktywny udzia? bior? uczestnicy, a które prezentuj? m.in. mo?liwo?ci pozyskania energii z ró?nych ?róde?.

Dla uczestników programu edukacyjnego przygotowano tak?e konkurs pn. „Energia – oszcz?dzam i ucz? oszcz?dza?” dla trzech poziomów wiekowych: przedszkoli, szkó? podstawowych i gimnazjów. Prace konkursowe mog? by? wykonywane w 5 kategoriach: plakat, ulotka, piktogram, inscenizacja, model - rze?ba. Najlepsze prace nagradzane s? nagrodami.

Dla przedszkolaków przygotowano pogadanki ekologiczne oraz gry i zabawy tematyczne, podczas których ucz? si? prostych zachowa? proekologicznych i zdobywaj? wiedz? o ?rodowisku.

Atrakcyjn? form? zdobywania wiedzy s? wycieczki edukacyjne organizowane dla dzieci i m?odzie?y, m.in. do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, podczas której uczestnicz? w seminariach i warsztatach edukacyjnych, do Podziemnego Magazynu Gazu. Du?? atrakcj? jest zwiedzanie elektrociep?owni czy domu pasywnego.

Przez ca?y rok szkolny wszystkiej placówki edukacyjne prowadz? dzia?ania kszta?tuj?ce ?wiadomo?? ekologiczn? i proekologiczne zachowania dzieci i m?odzie?y. Prowadz? tak?e comiesi?czne odczyty zu?ycia energii elektrycznej, cieplnej oraz zu?ycia wody, a wyniki odczytów przekazuj? koordynatorowi, który na ich podstawie oblicza efekty ekologiczne projektu.

Koordynatorem projektu jest mgr Krystyna Gans.

Projekt dofinansowany przez Urz?d Miejski Wroc?awia
adres:www.wroclaw.pl

* *

        


Dla szkó? pozawroc?awskich realizowany jest program edukacyjny pn. „Projekt 50/50 – bezinwestycyjne oszcz?dzanie energii w szko?ach dolno?l?skich”, wspierany finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu.

W roku szkolnym 2010-2011 program prowadzony jest dla szkó? w dwóch rejonach: ole?nickim i wa?brzyskim. Gospodarzem spotka? edukacyjnych dla szkó? z rejonu ole?nickiego jest Gimnazjum Gminy Ole?nica, gdzie na seminaria przyje?d?aj? grupy energetyczne z 8 szkó?. Grupy energetyczne ze szkó? rejonu wa?brzyskiego uczestnicz? w spotkaniach edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wa?brzychu.

Program przewiduje spotkania edukacyjne we wrze?niu i listopadzie 2010r. oraz w marcu 2011r. Spotkanie podsumowuj?ce projekt przewidziane jest na czerwiec 2011r. W listopadzie przewidziano og?oszenie konkursu dla uczestników pt. „Oszcz?dzamy energi?”, który polega? b?dzie na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, plakatu i piktogramu. Prace konkursowe przygotowane przez grupy energetyczne oceniane b?d? przez jury konkursowe powo?ane przez Zarz?d Okr?gu Dolno?l?skiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Najlepsze prace zostan? nagrodzone nagrodami rzeczowymi w czerwcu podczas spotkania podsumowuj?cego projekt.

W maju przewidziano organizacj? wycieczek edukacyjnych, m.in. do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i Podziemnego Magazynu Gazu, podczas której m?odzie? we?mie udzia? w seminariach i warsztatach edukacyjnych. Du?? atrakcj? b?dzie tak?e zwiedzanie S?onecznej Szko?y w Bielawie czy domu pasywnego.

Wszystkie szko?y maj? obowi?zek prowadzenia dzia?a? kszta?tuj?cych ?wiadomo?? ekologiczn? oraz proekologiczne zachowania dzieci i m?odzie?y, wykorzystuj?c do tego wiedz? zdobyt? podczas spotka? edukacyjnych. Zobowi?zane s? tak?e do odczytów liczników energii elektrycznej, cieplnej i wody – co miesi?c, oraz przekazania wyników odczytów koordynatorowi. Wyniki dotycz?ce zu?ycia energii i wody stanowi? podstaw? do obliczenia efektu ekologicznego projektu.

Koordynatorami projektu s? dr in?. Aureliusz Mik?aszewski i mgr Krystyna Haladyn.

Projekt dofinansowany przez WFO?iGW we Wroc?awiu


* * * * *

        


EUROPEJSKI TYDZIE? MOBILNO?CI


W dniach 16-22 wrze?nia w ca?ej Europie, pod patronatem Komisji Europejskiej, obchodzony b?dzie po raz kolejny Europejski Tydzie? Mobilno?ci (ETM). Odb?d? si? wtedy liczne imprezy promuj?ce bardziej ekologiczne formy transportu. Do udzia?u w tegorocznej edycji ETM z ca?ego ?wiata zg?osi?o si? 622 miast, w tym 31 z Polski, m.in. Warszawa, ?ód?, Gdynia i Pu?awy. Niestety, w?ród zg?oszonych miast zabrak?o Wroc?awia. Najwi?cej miejscowo?ci zg?osi?o si? z Austrii (1862) i Hiszpanii (1119). Has?em tegorocznego Tygodnia jest „Szybsza podró?, lepsze ?ycie”.

Europejski Tydzie? Mobilno?ci zainicjowany zosta? przez Komisj? Europejsk? w 2002 roku. Jego celem jest zach?cenie mieszka?ców miast i miejskich aglomeracji do zmiany ich sposobu podró?owania poprzez wybór alternatywnych, bardziej zrównowa?onych sposobów transportu, takich jak: jazda rowerem, chodzenie pieszo i korzystanie z komunikacji miejskiej. Wydarzenie to stanowi tak?e zach?t? dla w?adz lokalnych do tworzenia bardziej proekologicznych polityk transportowych, a tak?e do inicjowania inwestycji infrastrukturalnych tworz?cych warunki dla bardziej zrównowa?onych form transportu.

Co roku, kulminacj? Europejskiego Tygodnia Mobilno?ci jest Europejski Dzie? bez Samochodu, która przypada na 22 wrze?nia. W tym dniu, w wielu miastach i miasteczkach cz??? ulic jest zamykana dla samochodów osobowych. Odbywaj? si? na nich pikniki rodzinne i festyny, podczas których organizatorzy a tak?e zaanga?owani w przedsi?wzi?cie - policja i stra? miejska - zach?caj? kierowców do rezygnowania z jazdy samochodem, zw?aszcza na krótkich dystansach i korzystania ze ?rodków komunikacji miejskiej - autobusu, tramwaju, metra. Akcja ta wspierana jest bardzo aktywnie przez media.

Tradycyjnie ju?, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilno?ci wy?onione zostanie europejskie miasto, które w sposób wzorcowy realizuje zasady zrównowa?onego transportu. Zwyci?skie miasto promowane b?dzie w ca?ej Europie w formie filmu video, prezentuj?cego jego osi?gni?cia w tym zakresie. W roku 2009 finalist? konkursu zosta?o szwedzkie miasto Gävle.

Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Mobilno?ci w Polsce jest Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo ?rodowiska.

Czy wiesz, ?e:
• samochody s? dzi? jedn? z g?ównych przyczyn pogarszania si? jako?ci ?ycia w miastach.
• w ci?gu godziny ?rednie drzewo li?ciaste wytwarza ok. 1200 litrów tlenu, cz?owiek zu?ywa ok. 30 litrów, a samochód 6000 litrów zamienia w spaliny.
• z raportów ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, ?e liczba ofiar ?miertelnych spalin samochodowych wyra?nie przekracza liczb? ofiar wypadków.
• co roku w Polsce ginie w wypadkach oko?o 4-5 tysi?cy osób, a 20 tys. zostaje inwalidami.
• ponad 30% ludno?ci w krajach Unii Europejskiej jest nara?one na ha?as, który powoduje zaburzenia zdrowotne.
• masowa motoryzacja przyczynia si? do m.in. oty?o?ci, nowotworu, alergii, nerwic i stresu.

Wi?cej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Mobilno?ci, w tym szczegó?owe informacje na temat jego obchodów w Polsce na stronie:
www.mobilityweek.eu/cities/participants.php?country=Poland&id_country=PL
?ród?o: © Unia Europejska


* * * * *

        

V MI?DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „HOMO NATURALIS – CZ?OWIEK, PRZYRODA, PRZESTRZE? W MY?L ROZWOJU ZRÓWNOWA?ONEGO” 31 MAJA – 2 CZERWCA 2010 WROC?AW – Z?OTNIKI LUBA?SKIETematyk? konferencji HOMO NATURALIS jest szeroko pojmowany rozwój zrównowa?ony integruj?cy polityczne, gospodarcze i spo?eczne dzia?ania cz?owieka z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa?o?ci podstawowych procesów przyrodniczych.

Celem konferencji jest podj?cie otwartej dyskusji dotycz?cej aspektów rozwoju zrównowa?onego w kontek?cie wielu dziedzin naukowych. Interdyscyplinarno?? tematyki sprawia potrzeb? wyj?cia poza kr?g jednej dziedziny, a wej?cie w kontekst multinaukowy, w którym mo?liwym staje si? dyskusja na zadany temat pomi?dzy dziedzinami pozornie z sob? niepo??czonymi. Przyj?ta formu?a konferencji ma sprzyja? wspólnej wymianie pogl?dów, wiedzy, do?wiadcze? p?yn?cych z ró?nych kierunków naukowych w celu dzia?ania poza formalnymi podzia?ami, jak te? u?wiadomienia jak wiedza p?yn?c? z ró?nych kierunków wspólnie si? uzupe?nia na jednej p?aszczy?nie.

Konferencja jest obj?ta patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Dolno?l?skiego i Dolno?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego a tak?e wieloma patronatami medialnymi.

Konferencja skierowana jest do studenckich kó? naukowych, doktorantów oraz m?odych naukowców.

Organizatorzy: Politechnika Wroc?awska i Uniwersytet Wroc?awski
Wi?cej informacji na stronie konferencji: http://www.homonaturalis.wroclaw.pl
Kontakt: homonaturalis.wroclaw@gmail.com


* * * * *

1% dla POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO


Polski Klub Ekologiczny posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego a jako pozarz?dowa organizacja spo?eczna, Klub prowadzi sw? dzia?alno?? od 1981 r. w oparciu o sk?adki cz?onkowskie, cz??ciowe dotacje na projekty i g?ównie – prac? spo?eczn?. Dlatego od hojno?ci sympatyków Klubu zale?y zakres naszej dzia?alno?ci. Je?li popierasz dzia?alno?? na rzecz ochrony ?rodowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy ?rodowiskowych warunków zamieszkiwania i rekreacji, przeka? 1% od podatku na nasz? organizacj?!

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2009 wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisa? POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, natomiast w rubryce „Inne informacje, w tym u?atwiaj?ce kontakt z podatnikiem” prosimy o dopisanie 1% DLA OKR?GU DOLNO?L?SKIEGO PKE.

Serdecznie dzi?kujemy za uwzgl?dnienie naszej pro?by!

Zarz?d Okr?gu Dolno?l?skiego PKE


* * * * *RADON – JAK Z NIM ?Y??

INFORMACJA O WYNIKACH PROJEKTU


Od lutego do listopada 2008r.Polski Klub Ekologiczny Okr?g Dolno?l?ski realizowa? wa?ny dla mieszka?ców Ziemi Jeleniogórskiej projekt pt. RADON – jak z nim ?y??


WPROWADZENIE


Zagro?enie ze strony promieniowania jonizuj?cego, w tym naturalnej radioaktywno?ci, ze zrozumia?ych powodów budzi niepokój spo?eczny. Czasem jest on uzasadniony, a czasem nie – zawsze jednak mo?e niekorzystnie wp?ywa? na warunki ?ycia, a g?ównie na zdrowie.

Mo?e to by? równie? wp?yw po?redni, poprzez niepewno?? oraz powodowany ni? stres.

Nie bez znaczenia jest te? wp?yw emanacji radonowej np. na warto?? nieruchomo?ci, zagospodarowanie przestrzenne, czy stosowane technologie budowlane.

Ponad 50% poch?anianej przez cz?owieka dawki promieniowania pochodzi od radonu, naturalnego gazu promieniotwórczego i jego krótko?yciowych produktów rozpadu. Z tego powodu radon sta? si? obiektem naszego zainteresowania.

Budowa geologiczna sprawia, ?e na Dolnym ?l?sku notuje si? podwy?szone st??enia radonu, mi?dzy innymi w regionie karkonoskim – od Janowic Wielkich i Kowar po ?wieradów. Projekt by? kierowany g?ównie do mieszka?ców tego regionu.

Dla ochrony zdrowia publicznego konieczne jest kontrolowanie zagro?enia, w tym kontrola spo?eczna i wspó?praca z w?adzami ró?nych szczebli. Polski Klub Ekologiczny, niezale?na organizacja pozarz?dowa, jest Pa?stwa sprzymierze?cem w tych dzia?aniach.

Istniej? mo?liwo?ci, poparte do?wiadczeniem ogólno?wiatowym, znacz?cego ograniczenia dawki promieniowania poprzez zmniejszenie ekspozycji na oddzia?ywanie radonu. Naszym zadaniem by?o przybli?enie Pa?stwu tej tematyki oraz wyja?nienie wielu szczegó?owych kwestii.


WYNIKI PROJEKTU


Uczestnicy projektu samodzielnie wykonali badania st??enia radonu w swoich budynkach - w ró?nych miejscowo?ciach Ziemi Jeleniogórskiej (104 dozymetry, pomiary od czerwca do wrze?nia). Okaza?o si?, ?e ?rednie st??enie radonu w powietrzu w budynkach wielokrotnie przewy?sza ?redni? krajow?, która wynosi 49 Bq/m3. G?ówny na to wp?yw ma wysokie st??enie radonu w piwnicach pewnej cz??ci budynków, gdzie gromadzi si? radon pochodz?cy z gruntu, b?d?c gazem wielokrotnie ci??szym od powietrza. ?rednie st??enie radonu w piwnicach wynios?o 1310 Bq/m3 (maksymalnie ponad 3000 Bq/m3).

W budynkach niepodpiwniczonych st??enia radonu na parterze s? generalnie w dolnej strefie stanów ostrzegawczych, wynosz?c ?rednio 220 Bq/m3. Na wy?szych kondygnacjach, a tak?e na parterze w budynkach podpiwniczonych, st??enia radonu s? podwy?szone (130 Bq/m3, w ?azienkach wy?sze), ale zwykle mieszcz? si? w granicach uznawanych za bezpieczne.

W naszej opinii nie ma powodów do wielkiego niepokoju, a je?li ju? to bardziej wtórnie - w wyniku stresuj?cego braku informacji lub wr?cz dezinformacji, braku wiedzy, chaosu prawnego, braku zaufania do s?u?b ochrony ?rodowiska, poczucia bezsilno?ci obywateli i odczucia traktowania w sposób przedmiotowy.

St??enia radonu w powietrzu w budynkach s? podwy?szone, jednak s? wyra?nie ni?sze od stwierdzanych powszechnie w Czechach, Skandynawii, czy Stanach Zjednoczonych. Nale?y wi?c korzysta? z do?wiadcze? tych krajów w kierunku zmniejszania oddzia?ywania radonu na mieszka?ców.


ZALECENIA


Nale?y propagowa? proste i skuteczne rozwi?zania techniczne, które ju? na etapie projektowania nowych budynków istotnie redukuj? zagro?enie radonowe (wentylacje posadzkowe, podpod?ogowe szczeliny wentylacyjne, folie uszczelniaj?ce, studnie radonowe i in.). Na terenach, gdzie radon wyst?puje „w wi?kszych ilo?ciach”, wydzia?y architektury i budownictwa powinny by? zobowi?zane do kontroli projektów pod tym k?tem – na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Odpowiednie zapisy dotycz?ce tzw. potencja?u radonowego powinny si? znale?? w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nale?y podj?? dzia?ania obni?aj?ce poziom radonu w budynkach ju? istniej?cych, tj. stosowa? bierne i czynne systemy wietrzenia najni?szych kondygnacji budynków, izolacje itp.

Spraw? szczególnie wa?n? jest monitoring zawarto?ci radonu w wodzie dla celów komunalno - gospodarczych oraz przegl?dy i ewentualne modernizacje istniej?cych uj?? wody (odradonowienie poprzez kaskady, napowietrzenie itp.). Woda dla celów gospodarczych jest g?ówn? drog? (oprócz nieszczelnych posadzek) przenikania radonu z gruntu do budynków.

Za podstawowy mankament i ?ród?o wielu stresów dla mieszka?ców regionów o podwy?szonej zawarto?ci radonu uwa?amy bardzo niespójny i „dziurawy” system prawny, a konkretnie -zawieszenie obowi?zywania przepisów wykonawczych okre?laj?cych dopuszczalne st??enia radonu w powietrzu w budynkach mieszkalnych. Negatywnie odbija si? to na organizacji i pracy odpowiednich s?u?b na szczeblu gminy i powiatu, okresowych szkoleniach, edukacji itp.


CO DALEJ?


Osoby zainteresowane tematyk? zagro?e? radonowych informujemy, ?e wiele szczegó?owych informacji zwi?zanych z realizowanym projektem mo?na znale?? w dwumiesi?czniku Zielona Planeta Nr 6/2008 (81), dost?pnym tak?e w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.wydawnictwo-apis.pl/zplaneta.htm

Zapraszamy do zapoznania si? z artyku?ami ekspertów, opiniami i naszymi do?wiadczeniami:

1. Dzia?ania PKE OD wobec zagro?enia radonowego (A. Mik?aszewski)

2. Projekt „RADON – jak z nim ?y?? (W. Brz?ka?a)

3. Radon w ?rodowisku Dolnego ?l?ska (T. Przylibski)

4. Pomiary radonu w budynkach (K. Kozak, J. Mazur)

5. Radon w lecznictwie uzdrowiskowym (W. Ci??kowski)

6. Techniki redukcji st??e? radonu w budynkach (K. Kozak)

7. Zagro?enia radonowe w prawie wspólnotowym i polskim (W. ?nie?y?ski)

8. W?adza to pot?ga ludu, czyli jak usun?? zagro?enie radonowe za pomoc? g?osowania (G. Prokop, R. Sobolewski)

9. Stanowisko Zarz?du Okr?gu Dolno?l?skiego PKE w sprawie zagro?e? radonowych na Dolnym ?l?sku.

W przypadku Pa?stwa zainteresowania istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o ?rodki na kontynuacj? bada? w tym kierunku.


PODZI?KOWANIA


Projekt by? dofinansowany ze ?rodków Unii Europejskiej:
Schemat Grantowy w ramach Programu ?rodki Przej?ciowe 2005/017 - 488.01.01 „Podnoszenie ?wiadomo?ci spo?eczneji wzmocnienie rzecznictwa oraz dzia?a? monitoruj?cych organizacji pozarz?dowych”.

Zarz?d Okr?gu Dolno?l?skiego PKE wyra?a podzi?kowanie wszystkim, którzy przyczynili si? do rozpocz?cia i realizacji projektu, w szczególno?ci:

 • Fundacji „Fundusz Wspó?pracy”,

 • Laboratorium Analiz Radiometrycznych Instytutu Fizyki J?drowej PAN,

 • Zwi?zkowi Gmin Karkonoskich


  * * * * *
  S T A N O W I S K O

  POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

  w sprawie rozwoju energetyki j?drowej w Polsce  W imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego, Okr?g Dolno?l?ski PKE zorganizowa? 11 grudnia 2007 r. we Wroc?awiu konferencj? pt. „Energetyka j?drowa – bezpiecze?stwo czy zagro?enie?”. Referentami byli wybitni krajowi specjali?ci i uznane autorytety w dzie-dzinie energetyki. Tematyka referatów obejmowa?a pe?ne spektrum zagadnie? – potrze-by energetyczne Polski, mo?liwo?ci pozyskania energii z tradycyjnych ?róde? (w?giel, ropa, gaz), energetyka j?drowa, realne mo?liwo?ci pokrycia cz??ci potrzeb energetycz-nych ze ?róde? odnawialnych oraz techniczne i ekonomiczne aspekty, zobowi?zania mi?dzynarodowe, bezpiecze?stwo energetyczne Polski i zasady zrównowa?onego roz-woju.
  Na podstawie wyg?oszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji mo?na stwierdzi?, ?e nie zachodzi pilna potrzeba rozwijania w Polsce energetyki j?drowej. Przemawiaj? za tym argumenty techniczne, ekonomiczne, ?rodowiskowe i spo?eczne.

  Do najwa?niejszych nale??:
  1. Produkcja energii oparta jest w Polsce na w?glu kamiennym i brunatnym (ok. 95% energii elektrycznej i ok. 80% energii cieplnej). Ze wzgl?du na posiadane zasoby, przygotowanie techniczne i problemy socjalne w?giel pozostanie jeszcze d?ugo pod-stawowym ?ród?em energii. Udokumentowane zasoby operatywne wystarcz?, w za-le?no?ci od wydobycia i spalania w elektrociep?owniach, na ok. 38 (w?giel kamienny) do 50 (w?giel brunatny) lat. Ale s? jeszcze zasoby perspektywiczne, znacznie wi?k-sze, które wskazuj? na mo?liwo?? wyd?u?enia czasu eksploatacji od 80 do 100 lat. Polska dysponuje zapleczem naukowym (3 wydzia?y na wy?szych uczelniach w Kra-kowie, Gliwicach i Wroc?awiu kszta?c? górników), fabrykami maszyn górniczych, technologi? wydobycia na ?wiatowym poziomie.
  Zbyt szybka likwidacja górnictwa w?gla kamiennego i brunatnego wywo?a?aby du?e napi?cia spo?eczne w?ród górników i osób zatrudnionych w przemys?ach towarzysz?-cych. Wszelkie zmiany nale?y zatem przeprowadza? tak, by by? to proces roz?o?ony w czasie, zapewniaj?cy mo?liwo?? zmiany zawodu i miejsca pracy, roz?o?ony na dziesi?tki lat.
  Spalanie w?gla obci??a ?rodowisko m.in. py?ami, tlenkami siarki i azotu, dwutlenkiem w?gla. Post?p techniczny pozwoli? na znaczne zmniejszenie tych obci??e?. Proble-mem pozostaje emisja CO2 i dlatego d??y? nale?y do oszcz?dzania energii i rozwija-nia energetyki opartej na ?ród?ach odnawialnych.
  Posiadanie zasobów w?gla podwy?sza znacznie bezpiecze?stwo energetyczne kra-ju. Ale energetyka oparta na w?glu obliguje Polsk? do
  - intensywnego polepszania efektywno?ci wykorzystania w?gla (spalanie, przerób-ka chemiczna);
  - zmniejszania obci??e? ?rodowiska produktami spalania w?gla;
  - oszcz?dnego gospodarowania posiadanymi zasobami, co pozwoli wyd?u?y? czas ich eksploatowania.

  2. Ogromne rezerwy tkwi? w nadmiernej energoch?onno?ci gospodarki. Wg Narodowe-go Planu Rozwoju (2006) polski produkt narodowy brutto (PKB) jest 1,7-2,6 razy bar-dziej energoch?onny ni? PKB krajów zachodniej Europy. ?wiadczy to o opó?nieniu technologicznym, ale te? o ogromnych mo?liwo?ciach rozwoju bez dodatkowych ?ró-de? energii.
 • Ze strony producentów energii konieczne jest wi?c uzyskanie z w?gla wi?kszej ilo?ci energii poprzez zwi?kszenie efektywno?ci spalania, skojarzon? produkcj? pr?du i ciep?a oraz zmniejszenie strat przesy?owych.
 • Konieczne jest oszcz?dzanie energii we wszystkich sektorach gospodarki po-przez produkcj? energooszcz?dnych maszyn i urz?dze? oraz szerok? kampani? promowania oszcz?dzania energii w spo?ecze?stwie. Szczególnie wa?na jest wczesna edukacja w szko?ach w zakresie oszcz?dzania energii przez jej konsu-mentów.
 • Budowanie elektrowni atomowej przyczyni?oby si? do utrwalenia obecnego stanu nadmiernej energoch?onno?ci gospodarki i braku nawyku oszcz?dzania energii. Du?e koszty budowy, sk?adowania odpadów i kontaminacji elektrowni po zako?-czeniu pracy, rosn?ce ceny uranu a tym samym uzale?nienie si? od jego dostaw oraz wzgl?dy bezpiecze?stwa (awarie, ewentualnie zamachy terrorystyczne) przemawiaj? przeciwko takiej budowie. Zalet? elektrowni atomowej jest brak emi-sji CO2 (poza faz? budowy; cement, stal).
 • Zamiast inwestowa? w budow? elektrowni atomowej, znacznie bezpieczniejsze jest inwestowanie w oszcz?dzanie energii. Powstanie trwa?y efekt obni?enia energoch?onno?ci gospodarki, przy jednoczesnym unikni?ciu problemów oraz du-?ych kosztów zwi?zanych z budow? i likwidacj? elektrowni atomowej, sk?adowa-niem odpadów promieniotwórczych.

  3. Konieczne jest intensywne rozwijanie energetyki oparte na ?ród?ach odnawialnych. Ca?kowity potencja? techniczny energii ze ?róde? odnawialnych szacowany jest na 1750 PJ/rok. Stanowi to ok. 47% obecnego zu?ycia energii pierwotnej (91,0 Mtoe). Wykorzystujemy go w 4,7%. S? to wi?c nadal ogromne mo?liwo?ci zwi?kszenia ilo?ci zielonej energii, nie obci??aj?cej ?rodowiska, daj?cej miejsca pracy i poprawiaj?cej niezawodno?? zasilania systemu energetycznego. Przy odnawialnych, rozproszonych ?ród?ach energii znacznie zmalej? straty przesy?owe. W polskich warunkach jest to energia z biomasy, wiatru, geotermii i s?o?ca. Wg Instytutu Energii Odnawialnej EC-BREC przeprowadzone analizy potwierdzi?y mo?liwo?? osi?gni?cia udzia?u energii ze ?róde? odnawialnych w bilansie zu?ycia energii finalnej na poziomie 20% w 2020 ro-ku.
  Ka?dy GJ i kWh energii uzyskanej ze ?róde? odnawialnych oznacza obni?enie spala-nia paliw kopalnych, a tym samym obni?enie obci??enia ?rodowiska i wyd?u?enie eksploatacji zasobów nieodnawialnych.

  Reasumuj?c, Polski Klub Ekologiczny uwa?a, ?e:
 • Nie ma obecnie pilnej potrzeby budowania elektrowni atomowej w Polsce.
 • Podstawowym ?ród?em energii b?dzie w?giel kamienny i brunatny, efektywnie wy-korzystywany, uzupe?niony zdywersyfikowanym importem ropy i gazu ziemnego. Przemawia za tym wa?ny argument bezpiecze?stwa energetycznego kraju.
 • Ogromne rezerwy tkwi? w zmniejszaniu energoch?onno?ci gospodarki i tu nale?y szuka? potrzebnej dodatkowej energii zamiast budowa? nowe zak?ady produkuj?-ce energi?.
 • Konieczny jest intensywny rozwój energetyki opartej na ?ród?ach odnawialnych, gdy? jest to energia przysz?o?ci, nie obci??a ?rodowiska i jej u?ywanie odpowiada zapisanej w Konstytucji RP zasadzie zrównowa?onego rozwoju.

  Stanowisko przyj?te przez Zarz?d G?ówny PKE, Kraków, 12 stycznia 2008.


  Prezes Zarz?du G?ównego
  Polskiego Klubu Ekologicznego
  mgr Maria Staniszewska

  Opracowa? prowadz?cy konferencj?
  Prezes Okr?gu Dolno?l?kiego PKE
  dr in?. Aureliusz Mik?aszewski  * * *


  Zarz?d G?ówny Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawia stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego dotycz?ce Doliny Rospudy.
  W sprawach stanowiska kontaktowa? nale?y si? z Pani? Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Mari? Staniszewsk?, pod numerem tel. biura ZG PKE
  w Krakowie — 012 423 20 47

  D O L I N A R O S P U D Y
  — kolejny szaniec natury oddany bo?kowi nowoczesno?ci
  STANOWISKO Polskiego Klubu Ekologicznego


  Dolina Rospudy, uroczysko przyrodnicze o randze ostoi europejskiej sieci Natura 2000, zostanie rozci?ta pasem drogowym wa?nym dla Europy. Potwierdzaj? to badania ruchu: ok. 80% pojazdów poruszaj?cych si? po tej drodze przez Augustów i Suwa?ki to transport do i z krajów ba?tyckich, nowych cz?onków Unii Europejskiej. Polska buduje t? wa?n? dla Europy drog? za w?asne pieni?dze, wchodz?c w konflikt z Komisj? Europejsk?, która prawdopodobnie na?o?y nam kar? za niestosowanie si? do acquis communitaire. Oto paradoks, do jakiego doprowadzili nas nasi domoro?li politycy.

  Brak decyzji w sprawie transportu kolejowego oraz restrukturyzacji i modernizacji kolei odci?? mo?liwo?? przewo?enia europejskich tirów kolej?, które rozje?d?aj? drogi nieprzystosowane do tego typu transportu, a w miastach stanowi? sta?e ?ród?o kolizji.

  Brak elementarnego poszanowania dla planowania przestrzennego doprowadzi? do konfliktu z Komisj? Europejsk?. W konsekwencji zmiana trasy drogi jest - jak twierdzi wykonawca - niemo?liwa, bo mamy do wyw?aszczenia ok. 30 gospodarstw (wg danych Ministerstwa Transportu) lub znacznie mniej (jak twierdz? eksperci z organizacji pozarz?dowych). W zamian nasi politycy nara?aj? nas wszystkich na kar? finansow?, której wymiar (kilkadziesi?t tysi?cy euro dziennie) pozwoli?by w ci?gu tygodnia wykupi? wszystkie te cha?upy wraz z otaczaj?cymi je polami. Oto co pokazuje nam Dolina Rospudy: brak kompetencji, brak wspó?pracy, arogancj? w?adzy i zapatrzenie w pseudonowoczesno??.

  Profesor Paul Ehlich, znakomity ekolog ameryka?ski daje nam wszystkim tak? przestrog?: „Przekonanie, ?e tylko krótkowzroczne cele i natychmiastowe zaspokajanie potrzeb naszego gatunku powinny by? brane pod uwag? w decyzjach moralnych w u?ytkowaniu Ziemi, jest letalne. Letalne nie tylko dla innych gatunków lecz równie? dla cz?owieka”.

  Dla ekologa (równie? w randze ministra) ma nast?puj?c? rad?: „Je?eli zastosujesz si? do moich sugestii b?dziesz konfrontowany z gwiazdorami tego ?wiata: politykami, ekonomistami, in?ynierami, projektantami itp. prosz?cymi ciebie aby? by? rozs?dny, odpowiedzialny i zdolny do kompromisu. Pami?taj, znajdziesz si? w opozycji do ludzi cz?sto inteligentnych, atrakcyjnych i otwartych (nawet tobie ?yczliwych), którzy nie chc? niczego innego jak dalszego powielania modelu ?ycia akceptowanego przecie? od setek lat. Pami?taj — ci ludzie s? obcy twojej krwi, obcy twoim dzieciom i wnukom. Ska?eni destrukcj? przekazuj? swoje pogl?dy swojemu potomstwu. S? niczym innym jak zagro?eniem tego ?wiata”.

  Droga tranzytowa wa?na dla Europy mog?aby by? finansowana przez Uni? Europejsk? jako inwestycja priorytetowa i pokazowa, a jest finansowana przez nas jako zamierzenie niezgodne ze standardami prawnymi Europy i zamiast wsparcia przyniesie kary.

  Polski Klub Ekologiczny skupia ?wiat?ych obywateli, którzy staraj? si? rozumie? problemy wspó?czesnego ?wiata i nie s? sk?onni do pochopnego pot?piania przedstawicieli w?adzy. Istniej? jednak granice arogancji i niekompetencji, których nie jeste?my w stanie zrozumie? i dlatego zdecydowanie i jednoznacznie protestujemy przeciwko decyzji, która kompromituje Polsk? w Europie, jest szkodliwa dla naszego ?rodowiska i spowoduje niepotrzebne dotkliwe kary finansowe, które poniesiemy my wszyscy, a nie zadufani politycy. Przyzwolenie na przeci?cie Doliny Rospudy drog? tranzytow? oznacza przyzwolenie na dalsze panoszenie si? w Polsce arogancji w?adzy.


  * * *

 •         


  MIÓD WRZOSOWY Z BORÓW DOLNO?L?SKICH
  JAKO PRODUKT REGIONALNY  Regionalny Zwi?zek Pszczelarzy we Wroc?awiu, z siedzib? przy ul. Mazowieckiej 17, w imieniu 5 organizacji pszczelarskich z Dolnego ?l?ska, tj.:
  1. Regionalnego Zwi?zku Pszczelarzy we Wroc?awiu
  2. Stowarzyszenia Pszczelarzy Rzeczpospolitej Polskiej we Wroc?awiu
  3. Zwi?zku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej
  4. Regionalnego Zwi?zku Pszczelarzy w Jeleniej Górze
  5. Regionalnego Zrzeszenia Pszczelarzy w O?awie,
  poprzez swojego przedstawiciela, pana Emila Oberskiego, dnia 27 sierpnia 2004 z?o?y? na r?ce Urz?du Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie wniosek o rejestracj? w Komisji Europejskiej oznaczenia geograficznego PGI „Miód wrzosowy z Borów Dolno?l?skich”.

  Wniosek z?o?ony w Departamencie Bada? Towarowych Urz?du Patentowego podlega? pó?rocznej weryfikacji pod wzgl?dem formalnym oraz badaniom, czy produkt i jego nazwa mog? uzyska? ochron? w UE oraz czy metody produkcji s? wyj?tkowe i typowe dla regionu Borów Dolno?l?skich. Weryfikacja wniosku przebieg?a pomy?lnie i dnia 1 lutego 2005 informacja o wp?yni?ciu wniosku RZP zosta?a opublikowana na stronach internetowych UPRP. W terminie do 15 lutego 2005 ka?da zainteresowana osoba fizyczna lub prawna mog?a wnie?? sprzeciw wobec zg?oszonego wniosku.
  Ze wzgl?du na brak sprzeciwów do wniosku o rejestracj? produktu Miód Wrzosowy z Borów Dolno?l?skich, Urz?d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 16 lutego 2005 przes?a? wersj? skrócon? wniosku w j?zyku angielskim (tzw. specyfikacj?) na r?ce Komisji Europejskiej, która umie?ci specyfikacj? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. O ile w okresie 6 miesi?cy od daty og?oszenia nie wp?yn? ?adne sprzeciwy ze strony innych pa?stw cz?onkowskich, wówczas Miód Wrzosowy z Borów Dolno?l?skich zostanie wpisany do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Oznacze? Geograficznych Unii Europejskiej.

  Nad opracowaniem wniosku o rejestracj? oznaczenia geograficznego PGI produktu „Miód Wrzosowy z Borów Dolno?l?skich” pracowa? Regionalny Zwi?zek Pszczelarzy, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wroc?awiu oraz Okr?g Dolno?l?ski Polskiego Klubu Ekologicznego z Wroc?awia.

  W ramach prac przygotowawczych do sporz?dzenia wniosku Okr?g Dolno?l?ski Polskiego Klubu Ekologicznego, z siedzib? we Wroc?awiu (ul. Pi?sudskiego 74, tel./fax 071/347-14-45, e-mail: klub@eko.wroc.pl) zorganizowa? i przeprowadzi? w dniu 16 marca 2004 r. seminarium nt. „Zasady i kryteria wytwarzania produktu regionalnego – Miód wrzosowy z Borów Dolno?l?skich”. Program seminarium dotyczy? zdefiniowania geograficznego i historycznego Borów Dolno?l?skich oraz ich charakterystyk? pod k?tem mo?liwo?ci pozyskiwania produktu regionalnego. Ponadto szczegó?owo przedstawiona zosta?a charakterystyka samego miodu wrzosowego, warunków bezpiecze?stwa ?ywno?ciowego, marketingu produktu oraz procedury rejestracyjnej. Na seminarium referowali przyrodnicy, le?nicy, lekarze weterynarii, doradcy rolni oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Seminarium zgromadzi?o bardzo liczn? bra? pszczelarsk?, zainteresowan? rejestracj? tego jednego w swoim rodzaju produktu. Dzi?ki seminarium wielu pszczelarzy uzyska?o rzetelne informacje i w??czy?o si? czynnie w prace nad tworzeniem wniosku w kr?gu tematycznych grup roboczych, opracowuj?cych szczegó?owe zagadnienia do specyfikacji produktu.
  Wroc?aw, 21 luty 2005 r.

  * * *


  STANOWISKO

  w sprawie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania
  Szczytnickiego Zespo?u Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wroc?awiu
  w obr?bie Wielkiej Wyspy i Wyspy Opatowickiej  Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy post?puj?c? degradacj? walorów przyrodniczych i krajobrazowych Szczytnickiego Zespo?u Przyrodniczo-Krajobrazowego (SZPK) na skutek agresywnych dzia?a? i zamierze? inwestycyjnych, zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. Zachowanie spójnej polityki przestrzennej zw?aszcza w odniesieniu do zasad ochrony „Per?y Europy” – Szczytnickiego Parku i jej otuliny, o wybitnych walorach przyrodniczo-kulturowych, jest podstawowym zadaniem ka?dego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi?cego akt prawny obowi?zuj?cy na tak cennym obszarze. W naszym przekonaniu ten podstawowy warunek w projektach planów miejscowych nie zosta? spe?niony.

  Na nas, mieszka?cach tego miasta, spoczywa wyj?tkowa odpowiedzialno?? za podejmowane w obr?bie SZPK decyzje inwestycyjne, których skutki b?d? odczuwane przez wiele pokole?. Niezmiernie wa?ne jest wi?c, aby Zespó? Szczytnicki podzielony na niewielkie obszary planistyczne, w procesie tworzenia i uchwalania planów miejscowych mia? nale?yt?, ca?o?ciow? opiek? merytoryczn? i nadzór spo?eczny, zapewniaj?cy ochron? jego walorów.

  Apelujemy do wszystkich mieszka?ców Wroc?awia, a szczególnie Radnych, którzy maj? bezpo?redni wp?yw na tworzenie ustale? prawnych, dotycz?cych zagospodarowania przestrzennego SZPK, by przed podj?ciem jakichkolwiek decyzji upewnili si?, ?e proponowane w planach rozwi?zania s? zgodne, przede wszystkim, z podstawowymi celami ochrony Szczytnickiego Zespo?u Przyrodniczo-Krajobrazowego, to jest:
  1) utrzymanie konstelacji terenów ogrodowo-parkowo-le?nych, tworz?cych wschodni klin zieleni, w dobrej kondycji zdrowotnej i w nienaruszonych granicach w ramach powi?za? miejskiego systemu przyrodniczego,
  2) zachowanie ci?g?o?ci wzajemnych powi?za? mi?dzy wyspami i korytarzami ekologicznymi o najwy?szych walorach krajobrazowych, jako podstawy dzia?a? historyczno-konserwatorskich w ramach lokalnych powi?za? ekosystemów,
  3) turystyczno-wypoczynkowe udost?pnienie obszaru SZPK, podkre?laj?ce atrakcyjno?? miejsca,
  4) powrót do funkcji edukacyjno-przyrodniczych i krajoznawczych, rozwijanych niegdy? w obszarze obecnego SZPK.
  Zwracamy si? o uwzgl?dnienie powy?szych uwag, które umo?liwi? znalezienie rozwi?za?, spe?niaj?cych oczekiwania mieszka?ców SZPK i Wroc?awia, oraz pozwol? na realizacj? przedsi?wzi?? zgodnych z zasadami ochrony ?rodowiska na tym obszarze.
  Wroc?aw, 18.02.2004 r.
  Prezes OD PKE

  dr in?. arch. Bogus?aw Wojtyszyn  * * *

  Wystawa „KLIMAT – ENERGIA – OSZCZ?DNO??”


  W dniach 10. – 18. wrze?nia 2003 roku zorganizowali?my wspólnie z Urz?dem Miejskim i Biurem Promocji Miasta, pod patronatem Prezydenta Miasta - Rafa?a Dutkiewicza, wystaw? plenerow? pt.: „Klimat – Energia – Oszcz?dno??”, w ramach „Dni Energii” na placu Solnym we Wroc?awiu. Wystawa zbudowana jest z plansz, które obrazuj? g?ówne ?ród?a emisji gazów cieplarnianych i ich zgubny wp?yw na klimat naszej planety. Na planszach zawarte s? tak?e wskazania, w jaki sposób mo?na ograniczy? zu?ycie energii w domu, miejscu pracy oraz jakie s? mo?liwo?ci w ograniczeniu negatywnego oddzia?ywania cz?owieka na ?rodowisko. Do tej pory wystawa by?a prezentowana podczas „Dni Energii” we wrze?niu 2003 roku, w du?ych centrach handlowych oraz wroc?awskich liceach.

  Efektywno?? wykorzystania wystawy b?dzie znacznie skuteczniejsza, je?li b?dzie ona mog?a nadal funkcjonowa? w miejscach licznie ucz?szczanych przez mieszka?ców Dolnego ?l?ska, szczególnie m?odzie?. Dlatego oferujemy mo?liwo?? bezp?atnego (nale?y jedynie ponie?? koszty przewozu, monta?u i demonta?u)wyeksponowania wystawy w obiektach u?yteczno?ci publicznej, gdzie znajdzie ona wielu odbiorców. Termin wystawy i d?ugo?? jej prezentacji pozostawiamy do ustalenia.
  Ca?o?? wystawy sk?ada si? z 10 dwustronnych planszy o wymiarach 100 x 100 cm.
  Instytucje zainteresowane wypo?yczeniem naszej wystawy prosimy o kontakt z biurem Okr?gu Dolno?l?skiego PKE,
 • telefonicznie, pod numerem telefonu 071/ 347 14 45 lub 347 14 44, codziennie w godzinach 9,00-17,00
 • lub drog? elektroniczn? na adres klub@eko.wroc.pl


  * * *
 • .
  .