.
m15.jpg (857 bytes)
.


POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - OKRĘG DOLNOŚLŚSKI
Biuro przy ul. Czerownego Krzyża 2-4, Wrocław
czynne jest we wtorki i czwartki
w godzinach od 15.30 do 18.30


        


* * *

OD KLIMATU DO ENERGIIPolski Klub Ekologiczny - Okręg Dolnośląski zaprasza na na spotkania dyskusyjne w ramach cyklu „Od Klimatu do Energii” w środy, w budynku NOT-u (ul. J. Piłsudskiego 74), sala nr 114, początek godzina 17,00.


Program spotkań:

23.02.2011 - Zobowiązania UE i Polski wobec zmian klimatycznych, dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, Prezes OD PKE

2.03.2011 - Zmiany klimatu – obserwacje ze Spitsbergenu, dr Jan Klementowski, Uniwersytet Wrocławski

9.03.2011 - Adaptacja do zmian klimatu, dr hab. Krzysztof Migała, Uniwersytet Wrocławski

16.03.2011 - Dom pasywny – co to takiego, dr inż. arch. Miłosz Lipiński, Biuro Projektowe Lipiński Domy

23.03.2011 - Proste sposoby oszczędzania energii i wynikające z nich korzyści ekonomiczne, dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, Prezes OD PKE

30.03.2011 - Efektywność energetyczna budynków, prof. Henryk Nowak, Politechnika Wrocławska

6.04.2011 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, mgr inż. Piotr Maryński, Econergia, członek Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

13.04.2011 - Energetyka rozproszona – rozwiązania przyszłościowe, dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, Prezes OD PKE

Na zakończenie spotkania przewidujemy czas na pytania i dyskusję na tematy poruszane w referacie. (Okręg Mazowiecki PKE).

ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Prezes Zarządu OD PKE
Aureliusz Mikłaszewski


Cykl prelekcji realizowany jest w ramach grantu „Od Klimatu do Energii”, dofinansowanego przez Koalicje Klimatyczną


* * *VII EDYCJA PROJEKTU 50/50
– BEZINWESTYCJNE OSZCZEDZANIE ENERGII W SZKOŁACHCel projektu


Podstawowym celem projektu 50/50 jest zmniejszenie zużycia energii oraz wody w szkołach o 5-10 % w skali rocznej. Równie ważnym celem jest popularyzacja świadomego, oszczędnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w budynkach szkolnych poprzez praktyczne działania uczniów. Dzięki zmianie zachowań uczniów i wdrożeniu prawidłowych nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczną młodzieży. Szkolenia i seminaria przygotowywane przez PKE-OD, jak i działania podejmowane przez szkoły mają uczulić młodzież na różne problemy ekologiczne, a udział w działaniach szkoły i konkursach - wyzwolić ich inicjatywę i kreatywność. Ograniczenie zużycia energii daje efekt ekologiczny w postaci zmniejszania obciążania środowiska emisjami gazów cieplarnianych, a z drugiej strony efekt finansowy – mniejsze rachunki za energię.

        

Przebieg projektu

W roku szkolnym 2010-2011, w ramach Projektu 50/50 na obszarze Wrocławia realizowany jest program edukacyjny pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży „Oszczędzaj energię – to się opłaca”, wspierany finansowo przez Urząd Miejski Wrocławia.

Uczestniczy w nim 18 placówek edukacyjnych; tj. 8 przedszkoli, 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Każdą placówkę reprezentują: przedstawiciel administracji szkolnej, nauczyciel i około 10-osobowa grupa uczniów, tworząc tzw. grupę energetyczną.

Organizowane są spotkania edukacyjne dla grup energetycznych, na których dzieci i młodzież mogą wysłuchać prelekcji na aktualne tematy energetyczne oraz poznać sposoby zachowań ograniczających zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej. Podczas spotkań edukacyjnych przeprowadzane są doświadczenia i pokazy chemiczne, w których aktywny udział biorą uczestnicy, a które prezentują m.in. możliwości pozyskania energii z różnych źródeł.

Dla uczestników programu edukacyjnego przygotowano także konkurs pn. „Energia – oszczędzam i uczę oszczędzać” dla trzech poziomów wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Prace konkursowe mogą być wykonywane w 5 kategoriach: plakat, ulotka, piktogram, inscenizacja, model - rzeźba. Najlepsze prace nagradzane są nagrodami.

Dla przedszkolaków przygotowano pogadanki ekologiczne oraz gry i zabawy tematyczne, podczas których uczą się prostych zachowań proekologicznych i zdobywają wiedzę o środowisku.

Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy są wycieczki edukacyjne organizowane dla dzieci i młodzieży, m.in. do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, podczas której uczestniczą w seminariach i warsztatach edukacyjnych, do Podziemnego Magazynu Gazu. Dużą atrakcją jest zwiedzanie elektrociepłowni czy domu pasywnego.

Przez cały rok szkolny wszystkiej placówki edukacyjne prowadzą działania kształtujące świadomość ekologiczną i proekologiczne zachowania dzieci i młodzieży. Prowadzą także comiesięczne odczyty zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycia wody, a wyniki odczytów przekazują koordynatorowi, który na ich podstawie oblicza efekty ekologiczne projektu.

Koordynatorem projektu jest mgr Krystyna Gans.

Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia
adres:www.wroclaw.pl

* *

        


Dla szkół pozawrocławskich realizowany jest program edukacyjny pn. „Projekt 50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich”, wspierany finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku szkolnym 2010-2011 program prowadzony jest dla szkół w dwóch rejonach: oleśnickim i wałbrzyskim. Gospodarzem spotkań edukacyjnych dla szkół z rejonu oleśnickiego jest Gimnazjum Gminy Oleśnica, gdzie na seminaria przyjeżdżają grupy energetyczne z 8 szkół. Grupy energetyczne ze szkół rejonu wałbrzyskiego uczestniczą w spotkaniach edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu.

Program przewiduje spotkania edukacyjne we wrześniu i listopadzie 2010r. oraz w marcu 2011r. Spotkanie podsumowujące projekt przewidziane jest na czerwiec 2011r. W listopadzie przewidziano ogłoszenie konkursu dla uczestników pt. „Oszczędzamy energię”, który polegać będzie na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, plakatu i piktogramu. Prace konkursowe przygotowane przez grupy energetyczne oceniane będą przez jury konkursowe powołane przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi w czerwcu podczas spotkania podsumowującego projekt.

W maju przewidziano organizację wycieczek edukacyjnych, m.in. do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i Podziemnego Magazynu Gazu, podczas której młodzież weźmie udział w seminariach i warsztatach edukacyjnych. Dużą atrakcją będzie także zwiedzanie Słonecznej Szkoły w Bielawie czy domu pasywnego.

Wszystkie szkoły mają obowiązek prowadzenia działań kształtujących świadomość ekologiczną oraz proekologiczne zachowania dzieci i młodzieży, wykorzystując do tego wiedzę zdobytą podczas spotkań edukacyjnych. Zobowiązane są także do odczytów liczników energii elektrycznej, cieplnej i wody – co miesiąc, oraz przekazania wyników odczytów koordynatorowi. Wyniki dotyczące zużycia energii i wody stanowią podstawę do obliczenia efektu ekologicznego projektu.

Koordynatorami projektu są dr inż. Aureliusz Mikłaszewski i mgr Krystyna Haladyn.

Projekt dofinansowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu


* * * * *

        


EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI


W dniach 16-22 września w całej Europie, pod patronatem Komisji Europejskiej, obchodzony będzie po raz kolejny Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Odbędą się wtedy liczne imprezy promujące bardziej ekologiczne formy transportu. Do udziału w tegorocznej edycji ETM z całego świata zgłosiło się 622 miast, w tym 31 z Polski, m.in. Warszawa, Łódź, Gdynia i Puławy. Niestety, wśród zgłoszonych miast zabrakło Wrocławia. Najwięcej miejscowości zgłosiło się z Austrii (1862) i Hiszpanii (1119). Hasłem tegorocznego Tygodnia jest „Szybsza podróż, lepsze życie”.

Europejski Tydzień Mobilności zainicjowany został przez Komisję Europejską w 2002 roku. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców miast i miejskich aglomeracji do zmiany ich sposobu podróżowania poprzez wybór alternatywnych, bardziej zrównoważonych sposobów transportu, takich jak: jazda rowerem, chodzenie pieszo i korzystanie z komunikacji miejskiej. Wydarzenie to stanowi także zachętę dla władz lokalnych do tworzenia bardziej proekologicznych polityk transportowych, a także do inicjowania inwestycji infrastrukturalnych tworzących warunki dla bardziej zrównoważonych form transportu.

Co roku, kulminacją Europejskiego Tygodnia Mobilności jest Europejski Dzień bez Samochodu, która przypada na 22 września. W tym dniu, w wielu miastach i miasteczkach część ulic jest zamykana dla samochodów osobowych. Odbywają się na nich pikniki rodzinne i festyny, podczas których organizatorzy a także zaangażowani w przedsięwzięcie - policja i straż miejska - zachęcają kierowców do rezygnowania z jazdy samochodem, zwłaszcza na krótkich dystansach i korzystania ze środków komunikacji miejskiej - autobusu, tramwaju, metra. Akcja ta wspierana jest bardzo aktywnie przez media.

Tradycyjnie już, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności wyłonione zostanie europejskie miasto, które w sposób wzorcowy realizuje zasady zrównoważonego transportu. Zwycięskie miasto promowane będzie w całej Europie w formie filmu video, prezentującego jego osiągnięcia w tym zakresie. W roku 2009 finalistą konkursu zostało szwedzkie miasto Gävle.

Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Mobilności w Polsce jest Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska.

Czy wiesz, że:
• samochody są dziś jedną z głównych przyczyn pogarszania się jakości życia w miastach.
• w ciągu godziny średnie drzewo liściaste wytwarza ok. 1200 litrów tlenu, człowiek zużywa ok. 30 litrów, a samochód 6000 litrów zamienia w spaliny.
• z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że liczba ofiar śmiertelnych spalin samochodowych wyraźnie przekracza liczbę ofiar wypadków.
• co roku w Polsce ginie w wypadkach około 4-5 tysięcy osób, a 20 tys. zostaje inwalidami.
• ponad 30% ludności w krajach Unii Europejskiej jest narażone na hałas, który powoduje zaburzenia zdrowotne.
• masowa motoryzacja przyczynia się do m.in. otyłości, nowotworu, alergii, nerwic i stresu.

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Mobilności, w tym szczegółowe informacje na temat jego obchodów w Polsce na stronie:
www.mobilityweek.eu/cities/participants.php?country=Poland&id_country=PL
źródło: © Unia Europejska


* * * * *

        

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „HOMO NATURALIS – CZŁOWIEK, PRZYRODA, PRZESTRZEŃ W MYŚL ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO” 31 MAJA – 2 CZERWCA 2010 WROCŁAW – ZŁOTNIKI LUBAŃSKIETematyką konferencji HOMO NATURALIS jest szeroko pojmowany rozwój zrównoważony integrujący polityczne, gospodarcze i społeczne działania człowieka z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Celem konferencji jest podjęcie otwartej dyskusji dotyczącej aspektów rozwoju zrównoważonego w kontekście wielu dziedzin naukowych. Interdyscyplinarność tematyki sprawia potrzebę wyjścia poza krąg jednej dziedziny, a wejście w kontekst multinaukowy, w którym możliwym staje się dyskusja na zadany temat pomiędzy dziedzinami pozornie z sobą niepołączonymi. Przyjęta formuła konferencji ma sprzyjać wspólnej wymianie poglądów, wiedzy, doświadczeń płynących z różnych kierunków naukowych w celu działania poza formalnymi podziałami, jak też uświadomienia jak wiedza płynącą z różnych kierunków wspólnie się uzupełnia na jednej płaszczyźnie.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a także wieloma patronatami medialnymi.

Konferencja skierowana jest do studenckich kół naukowych, doktorantów oraz młodych naukowców.

Organizatorzy: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski
Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.homonaturalis.wroclaw.pl
Kontakt: homonaturalis.wroclaw@gmail.com


* * * * *

1% dla POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO


Polski Klub Ekologiczny posiada status Organizacji Pożytku Publicznego a jako pozarządowa organizacja społeczna, Klub prowadzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, częściowe dotacje na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności sympatyków Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warunków zamieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację!

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2009 wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisać POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, natomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” prosimy o dopisanie 1% DLA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PKE.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE


* * * * *RADON – JAK Z NIM ŻYĆ?

INFORMACJA O WYNIKACH PROJEKTU


Od lutego do listopada 2008r.Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski realizował ważny dla mieszkańców Ziemi Jeleniogórskiej projekt pt. RADON – jak z nim żyć?


WPROWADZENIE


Zagrożenie ze strony promieniowania jonizującego, w tym naturalnej radioaktywności, ze zrozumiałych powodów budzi niepokój społeczny. Czasem jest on uzasadniony, a czasem nie – zawsze jednak może niekorzystnie wpływać na warunki życia, a głównie na zdrowie.

Może to być również wpływ pośredni, poprzez niepewność oraz powodowany nią stres.

Nie bez znaczenia jest też wpływ emanacji radonowej np. na wartość nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, czy stosowane technologie budowlane.

Ponad 50% pochłanianej przez człowieka dawki promieniowania pochodzi od radonu, naturalnego gazu promieniotwórczego i jego krótkożyciowych produktów rozpadu. Z tego powodu radon stał się obiektem naszego zainteresowania.

Budowa geologiczna sprawia, że na Dolnym Śląsku notuje się podwyższone stężenia radonu, między innymi w regionie karkonoskim – od Janowic Wielkich i Kowar po Świeradów. Projekt był kierowany głównie do mieszkańców tego regionu.

Dla ochrony zdrowia publicznego konieczne jest kontrolowanie zagrożenia, w tym kontrola społeczna i współpraca z władzami różnych szczebli. Polski Klub Ekologiczny, niezależna organizacja pozarządowa, jest Państwa sprzymierzeńcem w tych działaniach.

Istnieją możliwości, poparte doświadczeniem ogólnoświatowym, znaczącego ograniczenia dawki promieniowania poprzez zmniejszenie ekspozycji na oddziaływanie radonu. Naszym zadaniem było przybliżenie Państwu tej tematyki oraz wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii.


WYNIKI PROJEKTU


Uczestnicy projektu samodzielnie wykonali badania stężenia radonu w swoich budynkach - w różnych miejscowościach Ziemi Jeleniogórskiej (104 dozymetry, pomiary od czerwca do września). Okazało się, że średnie stężenie radonu w powietrzu w budynkach wielokrotnie przewyższa średnią krajową, która wynosi 49 Bq/m3. Główny na to wpływ ma wysokie stężenie radonu w piwnicach pewnej części budynków, gdzie gromadzi się radon pochodzący z gruntu, będąc gazem wielokrotnie cięższym od powietrza. Średnie stężenie radonu w piwnicach wyniosło 1310 Bq/m3 (maksymalnie ponad 3000 Bq/m3).

W budynkach niepodpiwniczonych stężenia radonu na parterze są generalnie w dolnej strefie stanów ostrzegawczych, wynosząc średnio 220 Bq/m3. Na wyższych kondygnacjach, a także na parterze w budynkach podpiwniczonych, stężenia radonu są podwyższone (130 Bq/m3, w łazienkach wyższe), ale zwykle mieszczą się w granicach uznawanych za bezpieczne.

W naszej opinii nie ma powodów do wielkiego niepokoju, a jeśli już to bardziej wtórnie - w wyniku stresującego braku informacji lub wręcz dezinformacji, braku wiedzy, chaosu prawnego, braku zaufania do służb ochrony środowiska, poczucia bezsilności obywateli i odczucia traktowania w sposób przedmiotowy.

Stężenia radonu w powietrzu w budynkach są podwyższone, jednak są wyraźnie niższe od stwierdzanych powszechnie w Czechach, Skandynawii, czy Stanach Zjednoczonych. Należy więc korzystać z doświadczeń tych krajów w kierunku zmniejszania oddziaływania radonu na mieszkańców.


ZALECENIA


Należy propagować proste i skuteczne rozwiązania techniczne, które już na etapie projektowania nowych budynków istotnie redukują zagrożenie radonowe (wentylacje posadzkowe, podpodłogowe szczeliny wentylacyjne, folie uszczelniające, studnie radonowe i in.). Na terenach, gdzie radon występuje „w większych ilościach”, wydziały architektury i budownictwa powinny być zobowiązane do kontroli projektów pod tym kątem – na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Odpowiednie zapisy dotyczące tzw. potencjału radonowego powinny się znaleźć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Należy podjąć działania obniżające poziom radonu w budynkach już istniejących, tj. stosować bierne i czynne systemy wietrzenia najniższych kondygnacji budynków, izolacje itp.

Sprawą szczególnie ważną jest monitoring zawartości radonu w wodzie dla celów komunalno - gospodarczych oraz przeglądy i ewentualne modernizacje istniejących ujęć wody (odradonowienie poprzez kaskady, napowietrzenie itp.). Woda dla celów gospodarczych jest główną drogą (oprócz nieszczelnych posadzek) przenikania radonu z gruntu do budynków.

Za podstawowy mankament i źródło wielu stresów dla mieszkańców regionów o podwyższonej zawartości radonu uważamy bardzo niespójny i „dziurawy” system prawny, a konkretnie -zawieszenie obowiązywania przepisów wykonawczych określających dopuszczalne stężenia radonu w powietrzu w budynkach mieszkalnych. Negatywnie odbija się to na organizacji i pracy odpowiednich służb na szczeblu gminy i powiatu, okresowych szkoleniach, edukacji itp.


CO DALEJ?


Osoby zainteresowane tematyką zagrożeń radonowych informujemy, że wiele szczegółowych informacji związanych z realizowanym projektem można znaleźć w dwumiesięczniku Zielona Planeta Nr 6/2008 (81), dostępnym także w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.wydawnictwo-apis.pl/zplaneta.htm

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami ekspertów, opiniami i naszymi doświadczeniami:

1. Działania PKE OD wobec zagrożenia radonowego (A. Mikłaszewski)

2. Projekt „RADON – jak z nim żyć? (W. Brząkała)

3. Radon w środowisku Dolnego Śląska (T. Przylibski)

4. Pomiary radonu w budynkach (K. Kozak, J. Mazur)

5. Radon w lecznictwie uzdrowiskowym (W. Ciężkowski)

6. Techniki redukcji stężeń radonu w budynkach (K. Kozak)

7. Zagrożenia radonowe w prawie wspólnotowym i polskim (W. Śnieżyński)

8. Władza to potęga ludu, czyli jak usunąć zagrożenie radonowe za pomocą głosowania (G. Prokop, R. Sobolewski)

9. Stanowisko Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PKE w sprawie zagrożeń radonowych na Dolnym Śląsku.

W przypadku Państwa zainteresowania istnieje możliwość ubiegania się o środki na kontynuację badań w tym kierunku.


PODZIĘKOWANIA


Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej:
Schemat Grantowy w ramach Programu Środki Przejściowe 2005/017 - 488.01.01 „Podnoszenie świadomości społeczneji wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”.

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE wyraża podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i realizacji projektu, w szczególności:

 • Fundacji „Fundusz Współpracy”,

 • Laboratorium Analiz Radiometrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN,

 • Związkowi Gmin Karkonoskich


  * * * * *
  S T A N O W I S K O

  POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

  w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce  W imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręg Dolnośląski PKE zorganizował 11 grudnia 2007 r. we Wrocławiu konferencję pt. „Energetyka jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie?”. Referentami byli wybitni krajowi specjaliści i uznane autorytety w dzie-dzinie energetyki. Tematyka referatów obejmowała pełne spektrum zagadnień – potrze-by energetyczne Polski, możliwości pozyskania energii z tradycyjnych źródeł (węgiel, ropa, gaz), energetyka jądrowa, realne możliwości pokrycia części potrzeb energetycz-nych ze źródeł odnawialnych oraz techniczne i ekonomiczne aspekty, zobowiązania międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne Polski i zasady zrównoważonego roz-woju.
  Na podstawie wygłoszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji można stwierdzić, że nie zachodzi pilna potrzeba rozwijania w Polsce energetyki jądrowej. Przemawiają za tym argumenty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

  Do najważniejszych należą:
  1. Produkcja energii oparta jest w Polsce na węglu kamiennym i brunatnym (ok. 95% energii elektrycznej i ok. 80% energii cieplnej). Ze względu na posiadane zasoby, przygotowanie techniczne i problemy socjalne węgiel pozostanie jeszcze długo pod-stawowym źródłem energii. Udokumentowane zasoby operatywne wystarczą, w za-leżności od wydobycia i spalania w elektrociepłowniach, na ok. 38 (węgiel kamienny) do 50 (węgiel brunatny) lat. Ale są jeszcze zasoby perspektywiczne, znacznie więk-sze, które wskazują na możliwość wydłużenia czasu eksploatacji od 80 do 100 lat. Polska dysponuje zapleczem naukowym (3 wydziały na wyższych uczelniach w Kra-kowie, Gliwicach i Wrocławiu kształcą górników), fabrykami maszyn górniczych, technologią wydobycia na światowym poziomie.
  Zbyt szybka likwidacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego wywołałaby duże napięcia społeczne wśród górników i osób zatrudnionych w przemysłach towarzyszą-cych. Wszelkie zmiany należy zatem przeprowadzać tak, by był to proces rozłożony w czasie, zapewniający możliwość zmiany zawodu i miejsca pracy, rozłożony na dziesiątki lat.
  Spalanie węgla obciąża środowisko m.in. pyłami, tlenkami siarki i azotu, dwutlenkiem węgla. Postęp techniczny pozwolił na znaczne zmniejszenie tych obciążeń. Proble-mem pozostaje emisja CO2 i dlatego dążyć należy do oszczędzania energii i rozwija-nia energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
  Posiadanie zasobów węgla podwyższa znacznie bezpieczeństwo energetyczne kra-ju. Ale energetyka oparta na węglu obliguje Polskę do
  - intensywnego polepszania efektywności wykorzystania węgla (spalanie, przerób-ka chemiczna);
  - zmniejszania obciążeń środowiska produktami spalania węgla;
  - oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami, co pozwoli wydłużyć czas ich eksploatowania.

  2. Ogromne rezerwy tkwią w nadmiernej energochłonności gospodarki. Wg Narodowe-go Planu Rozwoju (2006) polski produkt narodowy brutto (PKB) jest 1,7-2,6 razy bar-dziej energochłonny niż PKB krajów zachodniej Europy. Świadczy to o opóźnieniu technologicznym, ale też o ogromnych możliwościach rozwoju bez dodatkowych źró-deł energii.
 • Ze strony producentów energii konieczne jest więc uzyskanie z węgla większej ilości energii poprzez zwiększenie efektywności spalania, skojarzoną produkcję prądu i ciepła oraz zmniejszenie strat przesyłowych.
 • Konieczne jest oszczędzanie energii we wszystkich sektorach gospodarki po-przez produkcję energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz szeroką kampanię promowania oszczędzania energii w społeczeństwie. Szczególnie ważna jest wczesna edukacja w szkołach w zakresie oszczędzania energii przez jej konsu-mentów.
 • Budowanie elektrowni atomowej przyczyniłoby się do utrwalenia obecnego stanu nadmiernej energochłonności gospodarki i braku nawyku oszczędzania energii. Duże koszty budowy, składowania odpadów i kontaminacji elektrowni po zakoń-czeniu pracy, rosnące ceny uranu a tym samym uzależnienie się od jego dostaw oraz względy bezpieczeństwa (awarie, ewentualnie zamachy terrorystyczne) przemawiają przeciwko takiej budowie. Zaletą elektrowni atomowej jest brak emi-sji CO2 (poza fazą budowy; cement, stal).
 • Zamiast inwestować w budowę elektrowni atomowej, znacznie bezpieczniejsze jest inwestowanie w oszczędzanie energii. Powstanie trwały efekt obniżenia energochłonności gospodarki, przy jednoczesnym uniknięciu problemów oraz du-żych kosztów związanych z budową i likwidacją elektrowni atomowej, składowa-niem odpadów promieniotwórczych.

  3. Konieczne jest intensywne rozwijanie energetyki oparte na źródłach odnawialnych. Całkowity potencjał techniczny energii ze źródeł odnawialnych szacowany jest na 1750 PJ/rok. Stanowi to ok. 47% obecnego zużycia energii pierwotnej (91,0 Mtoe). Wykorzystujemy go w 4,7%. Są to więc nadal ogromne możliwości zwiększenia ilości zielonej energii, nie obciążającej środowiska, dającej miejsca pracy i poprawiającej niezawodność zasilania systemu energetycznego. Przy odnawialnych, rozproszonych źródłach energii znacznie zmaleją straty przesyłowe. W polskich warunkach jest to energia z biomasy, wiatru, geotermii i słońca. Wg Instytutu Energii Odnawialnej EC-BREC przeprowadzone analizy potwierdziły możliwość osiągnięcia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii finalnej na poziomie 20% w 2020 ro-ku.
  Każdy GJ i kWh energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych oznacza obniżenie spala-nia paliw kopalnych, a tym samym obniżenie obciążenia środowiska i wydłużenie eksploatacji zasobów nieodnawialnych.

  Reasumując, Polski Klub Ekologiczny uważa, że:
 • Nie ma obecnie pilnej potrzeby budowania elektrowni atomowej w Polsce.
 • Podstawowym źródłem energii będzie węgiel kamienny i brunatny, efektywnie wy-korzystywany, uzupełniony zdywersyfikowanym importem ropy i gazu ziemnego. Przemawia za tym ważny argument bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • Ogromne rezerwy tkwią w zmniejszaniu energochłonności gospodarki i tu należy szukać potrzebnej dodatkowej energii zamiast budować nowe zakłady produkują-ce energię.
 • Konieczny jest intensywny rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, gdyż jest to energia przyszłości, nie obciąża środowiska i jej używanie odpowiada zapisanej w Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju.

  Stanowisko przyjęte przez Zarząd Główny PKE, Kraków, 12 stycznia 2008.


  Prezes Zarządu Głównego
  Polskiego Klubu Ekologicznego
  mgr Maria Staniszewska

  Opracował prowadzący konferencję
  Prezes Okręgu Dolnośląkiego PKE
  dr inż. Aureliusz Mikłaszewski  * * *


  Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawia stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego dotyczące Doliny Rospudy.
  W sprawach stanowiska kontaktować należy się z Panią Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Marią Staniszewską, pod numerem tel. biura ZG PKE
  w Krakowie — 012 423 20 47

  D O L I N A R O S P U D Y
  — kolejny szaniec natury oddany bożkowi nowoczesności
  STANOWISKO Polskiego Klubu Ekologicznego


  Dolina Rospudy, uroczysko przyrodnicze o randze ostoi europejskiej sieci Natura 2000, zostanie rozcięta pasem drogowym ważnym dla Europy. Potwierdzają to badania ruchu: ok. 80% pojazdów poruszających się po tej drodze przez Augustów i Suwałki to transport do i z krajów bałtyckich, nowych członków Unii Europejskiej. Polska buduje tę ważną dla Europy drogę za własne pieniądze, wchodząc w konflikt z Komisją Europejską, która prawdopodobnie nałoży nam karę za niestosowanie się do acquis communitaire. Oto paradoks, do jakiego doprowadzili nas nasi domorośli politycy.

  Brak decyzji w sprawie transportu kolejowego oraz restrukturyzacji i modernizacji kolei odciął możliwość przewożenia europejskich tirów koleją, które rozjeżdżają drogi nieprzystosowane do tego typu transportu, a w miastach stanowią stałe źródło kolizji.

  Brak elementarnego poszanowania dla planowania przestrzennego doprowadził do konfliktu z Komisją Europejską. W konsekwencji zmiana trasy drogi jest - jak twierdzi wykonawca - niemożliwa, bo mamy do wywłaszczenia ok. 30 gospodarstw (wg danych Ministerstwa Transportu) lub znacznie mniej (jak twierdzą eksperci z organizacji pozarządowych). W zamian nasi politycy narażają nas wszystkich na karę finansową, której wymiar (kilkadziesiąt tysięcy euro dziennie) pozwoliłby w ciągu tygodnia wykupić wszystkie te chałupy wraz z otaczającymi je polami. Oto co pokazuje nam Dolina Rospudy: brak kompetencji, brak współpracy, arogancję władzy i zapatrzenie w pseudonowoczesność.

  Profesor Paul Ehlich, znakomity ekolog amerykański daje nam wszystkim taką przestrogę: „Przekonanie, że tylko krótkowzroczne cele i natychmiastowe zaspokajanie potrzeb naszego gatunku powinny być brane pod uwagę w decyzjach moralnych w użytkowaniu Ziemi, jest letalne. Letalne nie tylko dla innych gatunków lecz również dla człowieka”.

  Dla ekologa (również w randze ministra) ma następującą radę: „Jeżeli zastosujesz się do moich sugestii będziesz konfrontowany z gwiazdorami tego świata: politykami, ekonomistami, inżynierami, projektantami itp. proszącymi ciebie abyś był rozsądny, odpowiedzialny i zdolny do kompromisu. Pamiętaj, znajdziesz się w opozycji do ludzi często inteligentnych, atrakcyjnych i otwartych (nawet tobie życzliwych), którzy nie chcą niczego innego jak dalszego powielania modelu życia akceptowanego przecież od setek lat. Pamiętaj — ci ludzie są obcy twojej krwi, obcy twoim dzieciom i wnukom. Skażeni destrukcją przekazują swoje poglądy swojemu potomstwu. Są niczym innym jak zagrożeniem tego świata”.

  Droga tranzytowa ważna dla Europy mogłaby być finansowana przez Unię Europejską jako inwestycja priorytetowa i pokazowa, a jest finansowana przez nas jako zamierzenie niezgodne ze standardami prawnymi Europy i zamiast wsparcia przyniesie kary.

  Polski Klub Ekologiczny skupia światłych obywateli, którzy starają się rozumieć problemy współczesnego świata i nie są skłonni do pochopnego potępiania przedstawicieli władzy. Istnieją jednak granice arogancji i niekompetencji, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć i dlatego zdecydowanie i jednoznacznie protestujemy przeciwko decyzji, która kompromituje Polskę w Europie, jest szkodliwa dla naszego środowiska i spowoduje niepotrzebne dotkliwe kary finansowe, które poniesiemy my wszyscy, a nie zadufani politycy. Przyzwolenie na przecięcie Doliny Rospudy drogą tranzytową oznacza przyzwolenie na dalsze panoszenie się w Polsce arogancji władzy.


  * * *

 •         


  MIÓD WRZOSOWY Z BORÓW DOLNOŚLĄSKICH
  JAKO PRODUKT REGIONALNY  Regionalny Związek Pszczelarzy we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 17, w imieniu 5 organizacji pszczelarskich z Dolnego Śląska, tj.:
  1. Regionalnego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu
  2. Stowarzyszenia Pszczelarzy Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu
  3. Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej
  4. Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze
  5. Regionalnego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oławie,
  poprzez swojego przedstawiciela, pana Emila Oberskiego, dnia 27 sierpnia 2004 złożył na ręce Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie wniosek o rejestrację w Komisji Europejskiej oznaczenia geograficznego PGI „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”.

  Wniosek złożony w Departamencie Badań Towarowych Urzędu Patentowego podlegał półrocznej weryfikacji pod względem formalnym oraz badaniom, czy produkt i jego nazwa mogą uzyskać ochronę w UE oraz czy metody produkcji są wyjątkowe i typowe dla regionu Borów Dolnośląskich. Weryfikacja wniosku przebiegła pomyślnie i dnia 1 lutego 2005 informacja o wpłynięciu wniosku RZP została opublikowana na stronach internetowych UPRP. W terminie do 15 lutego 2005 każda zainteresowana osoba fizyczna lub prawna mogła wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego wniosku.
  Ze względu na brak sprzeciwów do wniosku o rejestrację produktu Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 16 lutego 2005 przesłał wersję skróconą wniosku w języku angielskim (tzw. specyfikację) na ręce Komisji Europejskiej, która umieści specyfikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. O ile w okresie 6 miesięcy od daty ogłoszenia nie wpłyną żadne sprzeciwy ze strony innych państw członkowskich, wówczas Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich zostanie wpisany do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych Unii Europejskiej.

  Nad opracowaniem wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego PGI produktu „Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich” pracował Regionalny Związek Pszczelarzy, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu oraz Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego z Wrocławia.

  W ramach prac przygotowawczych do sporządzenia wniosku Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego, z siedzibą we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 74, tel./fax 071/347-14-45, e-mail: klub@eko.wroc.pl) zorganizował i przeprowadził w dniu 16 marca 2004 r. seminarium nt. „Zasady i kryteria wytwarzania produktu regionalnego – Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”. Program seminarium dotyczył zdefiniowania geograficznego i historycznego Borów Dolnośląskich oraz ich charakterystykę pod kątem możliwości pozyskiwania produktu regionalnego. Ponadto szczegółowo przedstawiona została charakterystyka samego miodu wrzosowego, warunków bezpieczeństwa żywnościowego, marketingu produktu oraz procedury rejestracyjnej. Na seminarium referowali przyrodnicy, leśnicy, lekarze weterynarii, doradcy rolni oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Seminarium zgromadziło bardzo liczną brać pszczelarską, zainteresowaną rejestracją tego jednego w swoim rodzaju produktu. Dzięki seminarium wielu pszczelarzy uzyskało rzetelne informacje i włączyło się czynnie w prace nad tworzeniem wniosku w kręgu tematycznych grup roboczych, opracowujących szczegółowe zagadnienia do specyfikacji produktu.
  Wrocław, 21 luty 2005 r.

  * * *


  STANOWISKO

  w sprawie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania
  Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu
  w obrębie Wielkiej Wyspy i Wyspy Opatowickiej  Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy postępującą degradację walorów przyrodniczych i krajobrazowych Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego (SZPK) na skutek agresywnych działań i zamierzeń inwestycyjnych, zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. Zachowanie spójnej polityki przestrzennej zwłaszcza w odniesieniu do zasad ochrony „Perły Europy” – Szczytnickiego Parku i jej otuliny, o wybitnych walorach przyrodniczo-kulturowych, jest podstawowym zadaniem każdego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego akt prawny obowiązujący na tak cennym obszarze. W naszym przekonaniu ten podstawowy warunek w projektach planów miejscowych nie został spełniony.

  Na nas, mieszkańcach tego miasta, spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za podejmowane w obrębie SZPK decyzje inwestycyjne, których skutki będą odczuwane przez wiele pokoleń. Niezmiernie ważne jest więc, aby Zespół Szczytnicki podzielony na niewielkie obszary planistyczne, w procesie tworzenia i uchwalania planów miejscowych miał należytą, całościową opiekę merytoryczną i nadzór społeczny, zapewniający ochronę jego walorów.

  Apelujemy do wszystkich mieszkańców Wrocławia, a szczególnie Radnych, którzy mają bezpośredni wpływ na tworzenie ustaleń prawnych, dotyczących zagospodarowania przestrzennego SZPK, by przed podjęciem jakichkolwiek decyzji upewnili się, że proponowane w planach rozwiązania są zgodne, przede wszystkim, z podstawowymi celami ochrony Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, to jest:
  1) utrzymanie konstelacji terenów ogrodowo-parkowo-leśnych, tworzących wschodni klin zieleni, w dobrej kondycji zdrowotnej i w nienaruszonych granicach w ramach powiązań miejskiego systemu przyrodniczego,
  2) zachowanie ciągłości wzajemnych powiązań między wyspami i korytarzami ekologicznymi o najwyższych walorach krajobrazowych, jako podstawy działań historyczno-konserwatorskich w ramach lokalnych powiązań ekosystemów,
  3) turystyczno-wypoczynkowe udostępnienie obszaru SZPK, podkreślające atrakcyjność miejsca,
  4) powrót do funkcji edukacyjno-przyrodniczych i krajoznawczych, rozwijanych niegdyś w obszarze obecnego SZPK.
  Zwracamy się o uwzględnienie powyższych uwag, które umożliwią znalezienie rozwiązań, spełniających oczekiwania mieszkańców SZPK i Wrocławia, oraz pozwolą na realizację przedsięwzięć zgodnych z zasadami ochrony środowiska na tym obszarze.
  Wrocław, 18.02.2004 r.
  Prezes OD PKE

  dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn  * * *

  Wystawa „KLIMAT – ENERGIA – OSZCZĘDNOŚĆ”


  W dniach 10. – 18. września 2003 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim i Biurem Promocji Miasta, pod patronatem Prezydenta Miasta - Rafała Dutkiewicza, wystawę plenerową pt.: „Klimat – Energia – Oszczędność”, w ramach „Dni Energii” na placu Solnym we Wrocławiu. Wystawa zbudowana jest z plansz, które obrazują główne źródła emisji gazów cieplarnianych i ich zgubny wpływ na klimat naszej planety. Na planszach zawarte są także wskazania, w jaki sposób można ograniczyć zużycie energii w domu, miejscu pracy oraz jakie są możliwości w ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Do tej pory wystawa była prezentowana podczas „Dni Energii” we wrześniu 2003 roku, w dużych centrach handlowych oraz wrocławskich liceach.

  Efektywność wykorzystania wystawy będzie znacznie skuteczniejsza, jeśli będzie ona mogła nadal funkcjonować w miejscach licznie uczęszczanych przez mieszkańców Dolnego Śląska, szczególnie młodzież. Dlatego oferujemy możliwość bezpłatnego (należy jedynie ponieść koszty przewozu, montażu i demontażu)wyeksponowania wystawy w obiektach użyteczności publicznej, gdzie znajdzie ona wielu odbiorców. Termin wystawy i długość jej prezentacji pozostawiamy do ustalenia.
  Całość wystawy składa się z 10 dwustronnych planszy o wymiarach 100 x 100 cm.
  Instytucje zainteresowane wypożyczeniem naszej wystawy prosimy o kontakt z biurem Okręgu Dolnośląskiego PKE,
 • telefonicznie, pod numerem telefonu 071/ 347 14 45 lub 347 14 44, codziennie w godzinach 9,00-17,00
 • lub drogą elektroniczną na adres klub@eko.wroc.pl


  * * *
 • .
  .